0CART

การลงทะเบียน: การเลือกหลักสูตรลง Cart และเติมข้อมูลตามระบบ

การชำระ: การเลือกการชำระภายหลัง (ทางผู้ประสานงานฝึกอบรมจะดำเนินการขั้นต่อไป) 

(Special fee for Covid 19 Period) 

Supervisory coaching

$200.00 Regular Price
$100.00Sale Price
  • การเรียนผ่าน Ms Team